Menu Close

Veiklos dokumentai

2024 METAI

Šilutės socialinės globos namų paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų paslaugų gavėjų Teisių Chartija parsisiųsti

Nuotolinio darbo Šilutės socialinės globos namuose tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika parsisiųsti

2023 METAI 

Šilutės socialinės globos namų atitikimo senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normoms, taikomoms socialinės globos namams, specializuotiems slaugos ir grupinio gyvenimo namams įsivertinimas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų intervizijos tvarkos aprašas parsisiųsti

EQUASS KOKYBĖS SISTEMOS 2022-2023 METŲ REZULTATŲ ANALIZĖ parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas 2023 metams parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų Saugų padalinio darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas 2023 metams parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistemos aprašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų socialinės atsakomybės skatinimo planas 2023 m. parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcijos tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų konfidencialumo, neskelbtinos informacijos, įrašų tikslingumo, paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir fizinės neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas parsisiųsti

EQUASS PAŽANGOS ATASKAITA  parsisiųsti

EQUASS ASSURANCE AUDITO ATASKAITA parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų gyventojų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų gyventojų maitinimo organizavimo įstaigoje tvarkos aprašas parsisiųsti

Paslaugų gavėjų teisių chartija persiųsti 

Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų aprašas parsisiųsti

Etikos (elgesio) kodeksas parsisiųsti

Etikos ir gerovės užtikrinimo aprašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų Kokybės politika parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdomo priežiūros tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų, Saugų padalinio vidaus tvarkos taisyklės globos namų gyventojams parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų laikino atokvėpio paslaugų teikimo tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo globos namuose politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų socialinės globos normų atitikties įsivertinimo taisyklės parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų atitikties senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normoms, taikomoms socialinės globos namams, specializuotiems slaugos ir grupinio gyvenimo namams įsivertinimas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų ir Saugų padalinio asmens apgyvendinimo globos namuose tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų medicininių atliekų tvarkymo procedūros parsisiųsti

Užimtumo organizavimo Šilutės senelių globos namuose karantino laikotarpiu (COVID-19) tvarka parsisiųsti

Šilutės senelių globos namų dėl COVID-19 ligos plitimo prevencijos lifto priežiūros ir naudojimosi tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės senelių globos namų darbuotojų ir gyventojų tikslinių ir profilaktinių tyrimų parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų gyventojų lankymo esant COVID-19 ligos (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) plitimo ir karantino laikotarpiu lankymo tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės senelių globos namų darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės senelių globos namų darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų ir socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo aprašas parsisiųsti

Nuotolinio darbo Šilutės senelių globos namuose tvarkos aprašas parsisiųsti

Šilutės senelių globos namų darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aprašas parsisiųsti 

2024 m. strateginės veiklos ir socialinės veiklos metinis planas parsisiųsti

2023 m. veiklos ir socialinės veiklos metinis planas parsisiųsti

2022 m. veiklos metinis planas parsisiųsti 

2021 m. veiklos metinis planas parsisiųsti

2021 m. psichologo veiklos planas parsisiųsti

Šilutės senelių globos namų Slaugos protokolų sąrašas parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklės parsisiųsti

Šilutės socialinės globos namų 2021 m., 2022 m. direktoriaus veiklos ataskaitos

2022 parsisiųsti

2021 parsisiųsti

Šilutės senelių globos namų 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. direktoriaus veiklos ataskaitos.

parsisiųsti Adobe PDF formate

parsisiųsti Adobe PDF formate

parsisiųsti Adobe PDF formate

parsisiųsti Adobe PDF formate

parsisiųsti Adobe PDF formate

parsisiųsti Adobe PDF formate

Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas parsisiųsti

Skip to content