Menu Close

Asmens duomenų apsauga

2018 m. gegužės 25 d. pradėtas tiesioginis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) taikymas visose ES valstybėse narėse.  2018 m. liepos 9 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikoje asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymas, kuris nacionalinėje teisėje bus taikomas tiesiogiai taikomu Reglamentu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

 

Reglamente numatytos asmenų teisės:

  •  –   Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  •  –   Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  •  –   Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  •  –   Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
  •  –   Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  •  –   Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  •  –   Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
  •  –   Prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.

 

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, ar nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Šilutės socialinės globos namų teisininkę Ramintą Golubovskienę  el. paštu teisininkas@silutesglobosnamai.lt

 

Jeigu asmuo nesutinka su įstaigos Šilutės socialinės globos namų atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. +370 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt .

 

Išsamiau su Reglamentu galima susipažinti čia:

Daugiau informacijos galima rasti čia: https://www.ada.lt/

 

ŠILUTĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

parsisiųsti taisykles

Skip to content