Menu Close

Informacija norintiems apsigyventi globos namuose

Asmenys ar jų globėjai, pageidaujantys apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių. Prašyme nurodomos pageidavimo apgyvendinti įstaigoje priežastys ir pateikiami motyvai.

 

Socialinės globos įstaigoje apgyvendinami asmenys tik pagal steigėjo nukreipimą, bei asmenys, kurie pagal negalios rūšį ir laipsnį, amžių bei kitus kriterijus atitinka jos profilį, tai:

1. Didelių specialiųjų poreikių senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas.

2. Priešpensinio amžiaus suaugę asmenys su sunkia fizine negalia, kuriems nustatytas 0-25 % netektas darbingumas ir visiškas nesavarankiškumas.

 

Į globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ligomis arba jiems diagnozuota ūmi psichozė. 

Priimant į globos namus asmenį pateikiami šie dokumentai:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė);

2. Neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;

3. Kompensuojamų vaistų knygelė;

4. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus išduotas siuntimas;

5. Socialinės globos skyrimo, asmens bylą globos namams teikia socialinės paramos skyrius.

 

Naujai atvykusiems gyventojams suteikiama išsami informacija apie globos įstaigos veiklą, paslaugas, gyventojų teises, atsakomybę bei pareigas, supažindinama su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis. Priimant asmenį į globos namus pasirašomos sutartys: 

  • Tarp Šilutės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus, biudžetinės įstaigos Šilutės senelių globos namų  ir apgyvendinamo asmens – pasirašoma ilgalaikės (trumpalaikės)  socialinės globos paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo sutartis.
  • Kiekvienas asmuo, kuriam teikiama socialinė globa arba jo globėjas, rūpintojas ir senelių globos namai pasirašo sutartį (dvišalė sutartis), kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos.

 

Skip to content