Menu Close

Tikslas, misija, vizija, vertybės

TIKSLAS   

Įstaigos veiklos tikslas – teikti kokybiškas ir efektyvias socialinės globos ir kompleksines paslaugas (socialines, asmens sveikatos priežiūros, psichologines, kultūrines, dvasines ir t.t.) užtikrinti jų prieinamumą paslaugų gavėjams.  Sudaryti tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, ir padėti jiems įveikti atskirtį. Įtraukti įstaigos darbuotojus, paslaugų gavėjus ir jų artimuosius į kokybės valdymą, skatinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetencijas. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, sudarant galimybę dalyvauti įvairiose kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir konferencijose. Nuolat tobulinti kokybės valdymo sistemą, atitinkančią EQUASS kokybės principus. Įgyvendinti kokybės politiką, tikslus bei užtikrinti jų tinkamumą, prieinamumą ir sklaidą.

 

MISIJA

Teikti ilgalaikes kvalifikuotas ir kokybiškas socialines paslaugas, sudarant žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, užtikrinant kokybiškų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, užtikrinti gyventojų socialinį saugumą, individualių asmens poreikių priklausomai nuo amžiaus ir negalios pobūdžio tenkinimą, savarankiškumo ugdymą ir palaikymą, atstovavimą kliento teisėms ir interesams bei jų gynimą. Stiprinti socialinius ryšius su visuomene ir išnaudoti visas galimybes, kad paslaugų gavėjai dalyvautų bendruomeniniame gyvenime bei keisti visuomenės požiūrį į socialinį paslaugų gavėją.

 

VIZIJA

Tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus, moderni ir atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotą darbuotojų komandą, pasitelkianti savanorius, užtikrinanti, kad globos namų gyventojai nuolat gautų kokybiškas, profesionalias, kuo artimesnes namų sąlygoms būtinas bei pageidaujamas paslaugas.

 

VERTYBĖS

inovatyvumas – domėjimasis naujovėmis ir jų skatinimas, iššūkių nebijojimas ir jų priėmimas, nuolatinis siekis tobulinti visas sritis;

pagarba – pagarba žmogui, jo teisėms ir laisvėms, tolerantiškumas, atvirumas sau ir visuomenei, žmogaus priėmimas be išankstinių nuostatų;

atsakomybė – atsakomybės prisiėmimas už darbo ir funkcijų kokybę, priimtus sprendimus, pareiginių funkcijų vykdymą;

profesionalumas ir kokybės siekimas – kokybiškų paslaugų teikimo siekis: nuolatinė naujų darbo metodų paieška, profesinio tobulėjimo ir kūrybiškumo skatinimas;

konfidencialumas –  informacijos slaptumo ir konfidencialumo apsaugos laikymasis;

komandinis darbas – komandinio darbo dėka galime įveikti visus sunkumus ir rasti sprendimo būdus;

bendradarbiavimas  – atvirumas ir nuolatinis bendradarbiavimas su įvairiomis įstaigomis, dalijimasis patirtimi ir informacija bei jos sklaida;

lojalumas – pagarba savo įstaigai, kolegoms, paslaugų gavėjams ir jų artimiesiems;

skaidrumas – visos atliekamos veiklos atvirumas ir sąžiningumas.

socialinė atsakomybė – prisidėjimas prie aplinkos saugojimo, atliekų rūšiavimas, lietuviškų tradicijų puoselėjimas, nuolatinis vertybių diegimas, darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugojimas – apsaugos priemonių aprūpinimas, darbui visų reikalingų priemonių suteikimas.

 

 

 

Skip to content