Menu Close

Darbuotojų atliekamos funkcijos

 

DARBUOTOJŲ ATLIEKAMOS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareiginės pareigybės funkcijos

1.

Direktorius Atsako už visos įstaigos veiklą. Telkia kolektyvą įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, kūrybinei veiklai bei profesiniam tobulėjimui.

2.

Direktoriaus        pavaduotojas socialiniams reikalams Organizuoja socialinių paslaugų teikimą globos namų gyventojams.

Koordinuoja socialinius darbuotojus, socialinio darbuotojo padėjėjus, užimtumo specialisto darbą, vykdo paslaugų teikimo priežiūrą.

Teikia darbuotojams metodinę pagalbą.

Rengia įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus.

Vykdo vidaus kontrolės sistemą globos namuose, atlieka globos namų atitiktį ir įsivertinimą pagal socialinių globos normų aprašą.

Planuoja ir organizuoja socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams ir užimtumo specialistui kvalifikacijos kėlimą.

3.

Vyriausiasis buhalteris Tvarko darbo užmokesčio apskaitą. Tvarko ilgalaikio turto apskaitą.

Tvarko piniginių lėšų apskaitą.

Rengia įstaigos finansinė ūkinę veiklą reglamentuojančių tvarkų ir taisyklių projektus.

Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas pagal įvairių institucijų pareikalavimus, rengia įstaigos finansines atskaitomybės dokumentus.

Skaičiuoja mokesčius už suteiktas socialines paslaugas. Atlieka socialinių paslaugų įstaigoje apskaitą.

4.

Apskaitininkas Organizuoja ir atlieka buhalterinę ir kasos operacijų apskaitą ir apsaugą.

Atlieka atsiskaitymų su įvairiais debitoriais ir kreditoriais apskaitą.

Atlieka piniginių lėšų priėmimo ir išdavimo apskaitos ir apsaugos operacijas.

Užtikrina, kad piniginės lėšos būtų priimamos ar išduodamos tik tinkamai įforminant tokias operacijas.

Atlieka šias kasos operacijas: kontrolinį pinigų perskaičiavimą, tvarkyti kasos operacijų apskaitos dokumentus, pagal tinkamai įformintus dokumentus įstaigos darbuotojams ar kitiems asmenims priimti ir išmokėti jiems priklausančias pinigines lėšas.

 

5.

Administratorius Organizuoja raštvedybą įstaigoje pagal norminių dokumentų reikalavimus. Atsako už įstaigos dokumentų archyvavimą.

6.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Atsako už darbų saugos, civilinės saugos, priešgaisrinių saugumo priemonių vykdymą, išduoda darbuotojams asmens apsaugos priemones ir pildo apskaitos korteles.

Organizuoja įstaigos transporto priemonių techninį aptarnavimą ir priežiūrą.

Vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.

Vykdo įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklės priežiūrą.

7.

Teisininkas Koordinuoja Įstaigos sertifikavimą, akreditavimą ir licencijavimą. Užtikrina gaunamos informacijos konfidencialumą, kad įstaigoje vyldomas asmens duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, tinkamai įvertina duomenų tvarkymo operacijas, duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą, tikslus, potencialų pavojų. 

Atstovauja Įstaigos ir jos gyventojų interesus valstybės valdžios ir savivvaldybių institucijose, įstaigose, teismuose bei kitose įstaigose ir įmonėse bei kitose organizacijose.

8. Vyriausiasis slaugytojas

Organizuoja slaugos darbą, vadovauja sveikatos priežiūros tarnybos personalui, koordinuoja visą asmens sveikatos priežiūros darbą. Kontroliuoja, kaip organizuojamas susirgusių gyventojų konsultacijos pas gydytoją ir kaip vykdomas jų gydymas.

Rūpinasi, kad laiku būtu užsakyti ir gauti medikamentai, slaugos priemonės, išrašyti kompensuojami vaistai kitos priemonės būtinos užtikrinti globotinių sveikatos priežiūrą.

Organizuoja medicininių atliekų tvarkymą. Sudaro maitinimo valgiaraščius.

9. Socialinis darbuotojas

Nustato socialinių paslaugų gavėjų poreikius, formuoja ir palaiko socialinius įgūdžius bei organizuoja veiklą.

Dirba su globos namų gyventojais individualiai ir grupėje, organizuoja kasdienę veiklą , užimtumą.

Bendradarbiauja su paslaugų gavėjų globėjais.

Rengia, koreguoja individualius gyventojų socialinių globos planus, juos įgyvendina.

Fiksuoja ir tiria gyventojų problemines situacijas, išsiaiškina jų atsiradimo priežastis.

10. Slaugytojai

Rūpinasi įstaigoje socialinės globos ir slaugos paslaugas gaunančių paslaugų gavėjų sveikatos būkle.

Konsultuoja asmenį slaugos klausimais.

Bendradarbiauja su sveikatos priežiūros institucijomis sprendžiant paslaugų gavėjų sveikatos problemas.

Teikia paskirtas slaugos paslaugas globos namuose. Vertina slaugos paslaugų rezultatyvumą.

Koordinuoja slaugytojo padėjėjų slaugos paslaugų teikimą globos   namuose. Savalaikiai ir  tinkamai vykdo gydytojų paskyrimus.

11. Individualios priežiūros darbuotojas 

Kartu su paslaugų gavėjais dalyvauja kasdieniniame užimtume. Padeda paslaugų gavėjui orientuotis įstaigoje, bei už jos ribų, lydi pasivaikščiojimo, išvykų metu, talkina socialiniam darbuotojui organizuojant kitas veiklas.

Vykdo paslaugų gavėjų higienos priežiūrą. Prižiūri patalpų švarą ir tvarką.

Teikia gyventojams globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno asmens poreikius ir savarankiškumo lygį.

12. Užimtumo specialistas

Kuria užimtumo programas, atsižvelgiant į senyvo amžiaus žmonių gebėjimus ir poreikius.

Ugdo gyventojų estetiškus socialinius ir buitinius įgūdžius per užimtumo veiklą.

Vykdo paslaugų gavėjų įgūdžių, gebėjimų pokyčių stebėjimą, vertinimą, fiksuoja juos.

Organizuoja renginius, rengia darbelių parodas.

13. Virėjas

Atsako už tinkamą kokybės maisto paruošimą.

Laiku pagamintą maistą, priima iš sandėlio produktus ir pasirašo valgiaraštyje. Gamina maistą pagal pateiktą valgiaraštį. Išduoda pagamintą maistą nustatytu laiku ir reikiamos temperatūros.

Laikosi asmens higienos reikalavimų.

14. Vairuotojas

Teikia transporto paslaugas įstaigos gyventojams (į ligoninę, globos namus ir t. t. ).

Prižiūri transporto priemonės techninę būklę ir jos komplektiškumą, laiku šalina gedimus, turinčius įtakos eismo saugumui.

Periodiškai atlieka techninės priemonės techninį aptarnavimą, nustatytu periodiškumu ją paruošia ir pristato techninei apžiūrai.

15. Pastatų priežiūros darbuotojas

Tvarko įstaigos teritoriją, užtikrina pastatų, santechnikos priežiūrą bei atlieka jų ir vidaus bei lauko inventoriaus smulkų remontą. Prižiūri įstaigos elektros ūkį.

Prižiūri teritorijos želdinius, juos atnaujina, pjauna žolę, genėja krūmus ir t. t.

16. Valytojas

Užtikrina patalpų, minkšto ir kieto inventoriaus švarą ir tvarką. Plauna paskirtas administracijos patalpų grindis, koridorius, laiptines, valo ir plauna sanitarinius mazgus, nuvalo drėgnu skuduru grindų apvadus ir laiptų turėklus.

Keturis kartus per metus valo langų stiklus ir plauna jų rėmus. Išneša šiukšles ir dezinfekuoja unitazus ir kriaukles bei kitus sanitarinius mazgus.

Laisto  ir  persodina gėles įstaigos patalpose ir gyventojų kambariuose.

17. Kiemsargis

Valo globos namų teritoriją – kelius, takelius pėstiesiems, žaliąją zoną pagal sezoną. Žiemos metu nukasta sniegą nuo šaligatvių ir takų, išorinių globos namų laiptų.

Darbo dienomis apeina teritoriją ir įsitikina ar visi šuliniai uždengti dangčiais, ar nėra nutrauktų oro elektros linijų laidų. Jei aptikta pažeidimų, tą vietą aptveria ir praneša direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.

18. Sandėlininkas

Rūpinasi maisto produktų užsakymu, saugumu, tinkamu sandėliavimu, išdavimu.

Tvarko produkcijos judėjimą (priėmimo-išdavimo-grąžinimo) ūkinius finansinius dokumentus.

Sandėliuoja prekes, bei vykdyti kompiuterinę apskaitą.

 

 

Skip to content