Menu Close

Paskatinimai ir apdovanojimai

DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

Darbuotojams pagal DK 139 str. už papildomą darbo krūvį ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą gali būti mokamos priemokos. Kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės gali būti skiriama priemoka iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokos ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

– Darbuotojams gali būti mokami priedai už įgytą kvalifikaciją;

– Ne daugiau kaip 1 kartą per metus gali būti skiriamos premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis;

– Ne daugiau kaip 1 kartą per metus gali būti skiriamos premijos įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą;

– Darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.

– Darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies.

Atnaujinta 2019-01-18

 

Skip to content