Menu Close

Istorija

1992 m. spalio 21 d. Šilutės rajono valdybos potvarkiu Nr. 423 Šilutės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ reorganizuotas į Šilutės rajono senelių globos namus. 1999 m. gruodžio 28 d. įstaiga pradėjo savo veiklą. Lėšos gaunamos iš savivaldybės biudžeto. Šilutės senelių globos namuose gali gyventi 42 gyventojai. Nuo 2017 m. įstaigai vadovauja direktorė Evelina Balandė.
 

Globos namai savo veiklą organizuoja vadovaudamiesi 2013 m kovo 28 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-718 patvirtintais nuostatais (Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-555 "Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-718 "Dėl šilutės senelių globos namų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"),  Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtintu Socialinių paslaugų katalogu, 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr.A1-46 patvirtintu Socialinės globos normų aprašu ir kitais ministro įsakymais, Vyriausybės nutarimais, steigėjo sprendimais.Socialinės globos įstaigoms keliami reikalavimai vadovavimui ir veiklos organizavimui, personalui, teikiamų paslaugų kokybei, įgalina pertvarkyti ir keisti globos namų veiklą, gerinant teikiamų paslaugų kokybę, garantuojant gyventojams saugią ir kokybišką aplinką.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content